Islam Bukan Sekadar Spirit Tapi Harus Diterapkan Secara Kaffah

Islam Bukan Sekadar Spirit Tapi Harus Diterapkan Secara Kaffah

Suaramuslim.net – Sungguh sangat miris, Islam saat ini tersudutkan di negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Umat Islam yang berusaha menjadi hamba yang taat dengan menjalankan semua perintah Tuhannya dan menjauhi semua larangan-Nya justru dicurigai. Khilafah sebagai ajaran Islam pun dikriminalisasi dan penyerunya dipersekusi. Bukankah Islam diturunkan oleh Allah dengan seperangkat aturan yang lengkap mengatur […]

Kalimat Tauhid: Antara Faedah dan Ghirah

Kalimat Tauhid: Antara Faedah dan Ghirah

Suaramuslim.net – Allah Ta’ala berfirman: ﺃَﻟَﻢْ ﺗَﺮَ ﻛَﻴْﻒَ ﺿَﺮَﺏَ ٱﻟﻠَّﻪُ ﻣَﺜَﻼً ﻛَﻠِﻤَﺔً ﻃَﻴِّﺒَﺔً ﻛَﺸَﺠَﺮَﺓٍ ﻃَﻴِّﺒَﺔٍ ﺃَﺻْﻠُﻬَﺎ ﺛَﺎﺑِﺖٌ ﻭَﻓَﺮْﻋُﻬَﺎ ﻓِﻰ ٱﻟﺴَّﻤَﺎٓءِ “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit,” ﺗُﺆْﺗِﻰٓ ﺃُﻛُﻠَﻬَﺎ ﻛُﻞَّ ﺣِﻴﻦٍۭ ﺑِﺈِﺫْﻥِ ﺭَﺑِّﻬَﺎ ۗ ﻭَﻳَﻀْﺮِﺏُ ٱﻟﻠَّﻪُ ٱﻷْﻣْﺜَﺎﻝَ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺘَﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ […]